محصولات سایت

دفتر کیمیا Notebook Kimia

به فروشگاه اینترنتی دفتر کیمیا تاریخچه خوش آمدید

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30074
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30074

Kimia AM-30074 Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30074
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ160 برگ
جنس جلدچرمی
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30073 جلد چرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30073 جلد چرمی

Kimia AM-30073 Leather Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30073 جلد چرمی
جنس جلدچرمی
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ160 برگ
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30072 جلد چرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30072 جلد چرمی

Kimia AM-30072 Leather Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30072 جلد چرمی
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ160 برگ
جنس جلدچرمی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-205 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-205 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-205 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-205 مجموعه 3 عددی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-204 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-204 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-204 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-204 مجموعه 3 عددی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-203 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-203 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-203 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-203 مجموعه 3 عددی
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-202 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-202 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-202 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-202 مجموعه 3 عددی
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-201 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-201 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-201 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-201 مجموعه 3 عددی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
جنس جلدطلقی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-108 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-108 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-108 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-108 مجموعه 3 عددی
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-107 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-107 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-107 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-107 مجموعه 3 عددی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-106 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-106 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-106 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-106 مجموعه 3 عددی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-105 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-105 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-105 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-105 مجموعه 3 عددی
نوع جلدسخت
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-104 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-104 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-104 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-104 مجموعه 3 عددی
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-103 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-103 بسته 3 عددی

Kimia AM-103 Notebook 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-103 بسته 3 عددی
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-102 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-102 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-102 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-102 مجموعه 3 عددی
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کیمیا کد AM-101 مجموعه 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کیمیا کد AM-101 مجموعه 3 عددی

Kimia AM-101 Notebook Set 3 Pcs

مدلدفتر کیمیا کد AM-101 مجموعه 3 عددی
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303012

Kimia AM-303012 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303012
تعداد برگ100 برگ
نوع صحافیکلاسوری
جنس جلدپارچه ای
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303011
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303011

Kimia AM-303011 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303011
نوع صحافیکلاسوری
نوع جلدسخت
جنس جلدپارچه ای
تعداد برگ100 برگ
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303010

Kimia AM-303010 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-303010
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدپارچه ای
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30309

Kimia AM-30309 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30309
نوع جلدسخت
تعداد برگ100 برگ
نوع صحافیکلاسوری
جنس جلدپارچه ای
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30308
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30308

Kimia AM-30308 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30308
جنس جلدپارچه ای
تعداد برگ100 برگ
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30307

Kimia AM-30307 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30307
تعداد برگ100 برگ
نوع صحافیکلاسوری
نوع جلدسخت
جنس جلدپارچه ای
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30306
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30306

Kimia AM-30306 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30306
نوع صحافیکلاسوری
نوع جلدسخت
جنس جلدپارچه ای
تعداد برگ100 برگ
موجود نیست
دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30305
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30305

Kimia AM-30305 Ring Binders Notebook

مدلدفتر کلاسوری کیمیا کد AM-30305
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدپارچه ای
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن