محصولات سایت

آمپلی‌فایر لینی Guitaramps Laney

به فروشگاه اینترنتی آمپلی‌فایر لینی تاریخچه خوش آمدید

آمپلی‌فایر لینی مدل VC15-110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل VC15-110

Laney VC15-110 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل VC15-110
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
ورودی1/4 اینچ AUX جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LC15-110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LC15-110

Laney LC15-110 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LC15-110
ورودی1/4 اینچ AUX جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
موجود نیست
آمپلی‌فایر هد لینی مدل LX120RH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر هد لینی مدل LX120RH

Laney LX120RH Guitar Head Amplifier

مدلآمپلی‌فایر هد لینی مدل LX120RH
نوعهد
خروجیخروجی اسپیکر
ورودی1/4 اینچ AUX جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
اسپیکر کابینت لینی مدل LX412S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر کابینت لینی مدل LX412S

Laney LX412S Guitar Cabinet Speaker

مدلاسپیکر کابینت لینی مدل LX412S
نوعکابینت
ورودی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستماسپیکر کابینت
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LX65R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LX65R

Laney LX65R Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LX65R
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
ورودی1/4 اینچ جک 3.5 میلی‌متری جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستمنیمه جامد
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LX65D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LX65D

Laney LX65D Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LX65D
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
ورودی1/4 اینچ جک 3.5 میلی‌متری AUX جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LX20R Camo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LX20R Camo

Laney LX20R Camo Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LX20R Camo
نوعترکیبی
ورودی1/4 اینچ AUX
خروجیهدفون
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمنیمه جامد
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LX65R Camo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LX65R Camo

Laney LX65R Camo Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LX65R Camo
ورودی1/4 اینچ جک 3.5 میلی‌متری جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمنیمه جامد
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل PRISM20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل PRISM20

Laney PRISM20 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل PRISM20
سیستمدیجیتال
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودیAUX میکروفن جک FootSwitch
خروجیهدفون 1/4 اینچ
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل PRISM35
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل PRISM35

Laney PRISM35 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل PRISM35
نوعترکیبی
سیستمدیجیتال
خروجیهدفون 1/4 اینچ
ورودیAUX میکروفن 1/4 اینچ جک FootSwitch
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LR5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LR5

Laney LR5 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LR5
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمنیمه جامد
نوعترکیبی
ورودیAUX میکروفن 1/4 اینچ
خروجیهدفون
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 12R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 12R

Laney CUB 12R Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل CUB 12R
سیستملامپ خلاء
ورودی1/4 اینچ
نوعترکیبی
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجیهدفون 1/4 اینچ
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 10

Laney CUB 10 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل CUB 10
سیستملامپ خلاء
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
ورودی1/4 اینچ
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل CUB 8

Laney CUB 8 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل CUB 8
مناسب برایگیتار الکتریک گیتار آکوستیک
سیستملامپ خلاء
ورودی1/4 اینچ
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LV300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LV300

Laney LV300 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LV300
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجیخروجی اسپیکر
نوعترکیبی
سیستمشبیه ساز
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LV200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LV200

Laney LV200 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LV200
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
سیستمشبیه ساز
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LV100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LV100

Laney LV100 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LV100
سیستمشبیه ساز
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
نوعترکیبی
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LA35C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LA35C

Laney LA35C Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LA35C
خروجیهدفون خروجی D.I
ورودیAUX میکروفن XLR
مناسب برایگیتار آکوستیک
سیستمآکوستیک
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LA20C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LA20C

Laney LA20C Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LA20C
ورودیAUX 1/4 اینچ
سیستمآکوستیک
خروجیهدفون خروجی D.I
مناسب برایگیتار آکوستیک
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LA12C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LA12C

Laney LA12C Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LA12C
نوعترکیبی
سیستمآکوستیک
خروجیهدفون
ورودیAUX 1/4 اینچ
مناسب برایگیتار آکوستیک
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LG35R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LG35R

Laney LG35R Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LG35R
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
نوعترکیبی
ورودیAUX 1/4 اینچ جک FootSwitch
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمنیمه جامد
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LG20R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LG20R

Laney LG20R Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LG20R
نوعترکیبی
سیستمنیمه جامد
ورودیAUX 1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجیهدفون
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LG12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LG12

Laney LG12 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LG12
ورودیAUX 1/4 اینچ
خروجیهدفون
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر لینی مدل LX35R Camo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر لینی مدل LX35R Camo

Laney LX35R Camo Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر لینی مدل LX35R Camo
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمنیمه جامد
ورودیAUX 1/4 اینچ جک FootSwitch
خروجیهدفون خروجی اسپیکر
نوعترکیبی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن