محصولات سایت

کمک آموزشی Learning

به فروشگاه اینترنتی کمک آموزشی تاریخچه خوش آمدید

بسته آموزشی غیر حضوری مهارت های زندگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مهارت های زندگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مهارت های زندگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری مهارت های ارتباطی موفق و موثر تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مهارت های ارتباطی موفق و موثر تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مهارت های ارتباطی موفق و موثر تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری نظام آراستگی سازمان 5S تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری نظام آراستگی سازمان 5S تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری نظام آراستگی سازمان 5S تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک1
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری نیازسنجی آموزشی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری نیازسنجی آموزشی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری نیازسنجی آموزشی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک3
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک4
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری نظام هدفمندسازی یارانه ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری نظام هدفمندسازی یارانه ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری نظام هدفمندسازی یارانه ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک3
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی نیروی انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی نیروی انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی نیروی انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
تعداد دیسک2
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری بازارشناسی و تحقیقات بازار تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری بازارشناسی و تحقیقات بازار تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری بازارشناسی و تحقیقات بازار تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک1
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی و مدیریت هزینه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی و مدیریت هزینه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری برنامه ریزی و مدیریت هزینه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری قوانین و مقررات بازنشستگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری قوانین و مقررات بازنشستگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری قوانین و مقررات بازنشستگی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت اسناد الکترونیکی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت اسناد الکترونیکی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مدیریت اسناد الکترونیکی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری مذاکره حرفه ای تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مذاکره حرفه ای تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مذاکره حرفه ای تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری نظام پیشنهادها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری نظام پیشنهادها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری نظام پیشنهادها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک4
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک2
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری انگلیسی ویژه منشی ها و مسئولین دفاتر مدیران تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری انگلیسی ویژه منشی ها و مسئولین دفاتر مدیران تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری انگلیسی ویژه منشی ها و مسئولین دفاتر مدیران تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک3
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری سرپرست دبیرخانه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری سرپرست دبیرخانه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری سرپرست دبیرخانه تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک1
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری جهاد اقتصادی در سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری جهاد اقتصادی در سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری جهاد اقتصادی در سازمان ها تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری حسابداری مالیات بر ارزش افزوده تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری حسابداری مالیات بر ارزش افزوده تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری حسابداری مالیات بر ارزش افزوده تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکCD
تعداد دیسک6
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسئله تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسئله تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری تصمیم گیری و روش های حل مسئله تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
بسته آموزشی غیر حضوری پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی غیر حضوری پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدلبسته آموزشی غیر حضوری پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری تدوین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع دیسکCD
درس آموزشیعمومی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
صفحه 1 از 17
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن