محصولات سایت

کمک آموزشی متفرقه Learning Other

به فروشگاه اینترنتی کمک آموزشی متفرقه تاریخچه خوش آمدید

مجموعه نرم افزاری جعبه بازی وسرگرمی کودکان فلفل نمکی نشر زیباپرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه نرم افزاری جعبه بازی وسرگرمی کودکان فلفل نمکی نشر زیباپرداز

مدلمجموعه نرم افزاری جعبه بازی وسرگرمی کودکان فلفل نمکی نشر زیباپرداز
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیابتدایی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
آموزش تصویری ماشین های الکتریکی 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ماشین های الکتریکی 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف

مدلآموزش تصویری ماشین های الکتریکی 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف
درس آموزشیدروس دانشگاهی
تعداد دیسک3
مقطع تحصیلیدانشگاه
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ماشین های الکتریکی 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ماشین های الکتریکی 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف

مدلآموزش تصویری ماشین های الکتریکی 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
تعداد دیسک3
درس آموزشیدروس دانشگاهی
مقطع تحصیلیدانشگاه
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم تجربی نشر پرواز کد 1031
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم تجربی نشر پرواز کد 1031

مدلآموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم تجربی نشر پرواز کد 1031
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهیازدهم
درس آموزشیزیست شناسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری صفر تا صد فیزیک سال یازدهم نشر پرواز کد 228
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری صفر تا صد فیزیک سال یازدهم نشر پرواز کد 228

مدلآموزش تصویری صفر تا صد فیزیک سال یازدهم نشر پرواز کد 228
درس آموزشیفیزیک
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
پایهیازدهم
تماس بگیرید
آموزش تصویری زیست شناسی سال دهم تجربی نشر پرواز کد 1030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری زیست شناسی سال دهم تجربی نشر پرواز کد 1030

مدلآموزش تصویری زیست شناسی سال دهم تجربی نشر پرواز کد 1030
نوع دیسکDVD
پایهدهم
تعداد دیسک7
درس آموزشیزیست شناسی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال ششم دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال ششم دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال ششم دبستان نشر آتا
نوع دیسکDVD
پایهششم
تعداد دیسک1
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیابتدایی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال پنجم دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال پنجم دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال پنجم دبستان نشر آتا
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیابتدایی
پایهپنجم
تعداد دیسک1
درس آموزشیعلوم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال چهارم دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال چهارم دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال چهارم دبستان نشر آتا
نوع دیسکDVD
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیابتدایی
تعداد دیسک1
پایهچهارم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال سوم دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال سوم دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال سوم دبستان نشر آتا
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیابتدایی
پایهسوم
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال دوم دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال دوم دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال دوم دبستان نشر آتا
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیابتدایی
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
پایهدوم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال اول دبستان نشر آتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال اول دبستان نشر آتا

مدلنرم افزار آموزشی آزمایشگاه مجازی علوم سال اول دبستان نشر آتا
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیابتدایی
تعداد دیسک1
درس آموزشیعلوم
پایهاول
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی فارسی هشتم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی فارسی هشتم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی فارسی هشتم نشر گروه آموزشی ثمین
تعداد دیسک1
درس آموزشیفارسی
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
نوع دیسکCD
پایههشتم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی فارسی نهم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی فارسی نهم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی فارسی نهم نشر گروه آموزشی ثمین
پایهنهم
نوع دیسکCD
درس آموزشیفارسی
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی فارسی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی فارسی دهم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی فارسی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
پایهدهم
نوع دیسکCD
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تعداد دیسک1
درس آموزشیفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی عربی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی عربی دهم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی عربی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
درس آموزشیعربی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکCD
تعداد دیسک1
پایهدهم
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی عربی نهم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی عربی نهم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی عربی نهم نشر گروه آموزشی ثمین
درس آموزشیعربی
پایهنهم
نوع دیسکCD
تعداد دیسک1
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی شیمی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی شیمی دهم نشر گروه آموزشی ثمین

مدلنرم افزار آموزشی شیمی دهم نشر گروه آموزشی ثمین
تعداد دیسک1
درس آموزشیشیمی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکCD
پایهدهم
تماس بگیرید
آموزش تصویری تحلیل سازه 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری تحلیل سازه 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف

Structure Analysis 1

مدلآموزش تصویری تحلیل سازه 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
مقطع تحصیلیدانشگاه
درس آموزشیدروس دانشگاهی
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک3
تماس بگیرید
آموزش تصویری مقاومت مصالح 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مقاومت مصالح 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف

strenght of materials educational films

مدلآموزش تصویری مقاومت مصالح 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف
تعداد دیسک2
درس آموزشیدروس دانشگاهی
مقطع تحصیلیدانشگاه
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری مقاومت مصالح 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مقاومت مصالح 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف

strenght of materials educational films

مدلآموزش تصویری مقاومت مصالح 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیدانشگاه
درس آموزشیدروس دانشگاهی
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف

مدلآموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیدانشگاه
درس آموزشیدروس دانشگاهی
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری محاسبات عددی نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری محاسبات عددی نشر کانون علمی نخبگان شریف

Numerical Calculations Educational Video

مدلآموزش تصویری محاسبات عددی نشر کانون علمی نخبگان شریف
مقطع تحصیلیدانشگاه
نوع دیسکDVD
درس آموزشیدروس دانشگاهی
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری ریاضی پیش نیاز نشر کانون علمی نخبگان شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ریاضی پیش نیاز نشر کانون علمی نخبگان شریف

Pre Mathematics Educational Video

مدلآموزش تصویری ریاضی پیش نیاز نشر کانون علمی نخبگان شریف
مقطع تحصیلیدانشگاه
نوع دیسکDVD
درس آموزشیدروس دانشگاهی
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن