محصولات سایت

کمک آموزشی لوح دانش Learning Lohe Danesh Pub

به فروشگاه اینترنتی کمک آموزشی لوح دانش تاریخچه خوش آمدید

آموزش تصویری علوم و فنون ادبی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم انسانی و علوم و معارف انسانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری علوم و فنون ادبی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم انسانی و علوم و معارف انسانی

Lohe Danesh Literary sciences and techniques 2 Multimedia Training - Human Science

مدلآموزش تصویری علوم و فنون ادبی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم انسانی و علوم و معارف انسانی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهیازدهم
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی

Lohe Danesh Religion and Life 2 Multimedia Training - Math and Science Field

مدلآموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی
تعداد دیسک2
درس آموزشیعمومی
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهیازدهم
تماس بگیرید
آموزش تصویری هندسه 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی فیزیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری هندسه 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی فیزیک

Lohe Danesh Analytic Geometry 2 Multimedia Training - Math and Physics Field

مدلآموزش تصویری هندسه 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی فیزیک
تعداد دیسک2
پایهیازدهم
نوع دیسکDVD
درس آموزشیهندسه
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
آموزش تصویری فارسی 2 نشر لوح دانش - تمامی رشته ها
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری فارسی 2 نشر لوح دانش - تمامی رشته ها

Lohe Danesh Persian 2 Multimedia Trainin - All Field

مدلآموزش تصویری فارسی 2 نشر لوح دانش - تمامی رشته ها
درس آموزشیفارسی
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهیازدهم
تعداد دیسک3
تماس بگیرید
آموزش تصویری شیمی 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و علوم تجربی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری شیمی 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و علوم تجربی

Lohe Danesh Chemistry 2 Multimedia Trainin - Math And Science Field

مدلآموزش تصویری شیمی 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و علوم تجربی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تعداد دیسک4
پایهیازدهم
نوع دیسکDVD
درس آموزشیشیمی
تماس بگیرید
آموزش تصویری فلسفه 11 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری فلسفه 11 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Philosophy 11 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری فلسفه 11 نشر لوح دانش
پایهیازدهم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
درس آموزشیفلسفه و منطق
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
آموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Arabic Language 2 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
درس آموزشیعربی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهیازدهم
تماس بگیرید
آموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Arabic Language 2 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری عربی 2 نشر لوح دانش
پایهیازدهم
درس آموزشیعربی
تعداد دیسک2
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری فارسی 7 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری فارسی 7 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Persian 7 Multimedia Trainin

مدلآموزش تصویری فارسی 7 نشر لوح دانش
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری هندسه 10 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری هندسه 10 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Analytic Geometry 2 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری هندسه 10 نشر لوح دانش
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع ششم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع ششم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All Sixth Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع ششم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
پایهششم
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیابتدایی
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع پنجم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع پنجم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All Fifth Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع پنجم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
تعداد دیسک1
پایهپنجم
مقطع تحصیلیابتدایی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع چهارم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع چهارم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All Fourth Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع چهارم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
پایهچهارم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
مقطع تحصیلیابتدایی
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع سوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع سوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All Third Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع سوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
مقطع تحصیلیابتدایی
نوع دیسکDVD
پایهسوم
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع دوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع دوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All Socend Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع دوم دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
پایهدوم
مقطع تحصیلیابتدایی
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع اول دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری مجموعه دروس مقطع اول دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید

Lohe Danesh All First Grade Primary School Lessons Multimedia Training - Android Version

مدلآموزش تصویری مجموعه دروس مقطع اول دبستان نشر لوح دانش - نسخه اندروید
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
مقطع تحصیلیابتدایی
پایهاول
تماس بگیرید
آموزش تصویری عربی 10 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری عربی 10 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Arabic Language 10 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری عربی 10 نشر لوح دانش
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش ریاضی 4 نشر لوح دانش - علوم انسانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش ریاضی 4 نشر لوح دانش - علوم انسانی

Lohe Danesh Mathematics 4 Multimedia Training - Humanities Science

مدلنرم افزار آموزش ریاضی 4 نشر لوح دانش - علوم انسانی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک3
درس آموزشیریاضی
تماس بگیرید
آموزش تصویری ریاضی 10 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ریاضی 10 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Mathematics 10 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ریاضی 10 نشر لوح دانش
تعداد دیسک3
نوع دیسکDVD
درس آموزشیریاضی
تماس بگیرید
آموزش تصویری علوم 7 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری علوم 7 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Science 7 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری علوم 7 نشر لوح دانش
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
پایههفتم
تماس بگیرید
آموزش تصویری علوم 8 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری علوم 8 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Science 8 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری علوم 8 نشر لوح دانش
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
درس آموزشیعلوم
تعداد دیسک2
پایههشتم
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری زبان 7 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری زبان 7 نشر لوح دانش

Lohe Danesh English Language 7 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری زبان 7 نشر لوح دانش
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیمتوسطه اول
پایههفتم
درس آموزشیزبان
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری ریاضی 5 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ریاضی 5 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Mathematics 5 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ریاضی 5 نشر لوح دانش
درس آموزشیریاضی
تعداد دیسک3
پایهپنجم
مقطع تحصیلیابتدایی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری علوم 5 نشر لوح دانش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری علوم 5 نشر لوح دانش

Lohe Danesh Science 5 Multimedia Training

مدلآموزش تصویری علوم 5 نشر لوح دانش
درس آموزشیعلوم
مقطع تحصیلیابتدایی
پایهپنجم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن