محصولات سایت

پیانو دیجیتال یاماها Digitalpiano Yamaha

به فروشگاه اینترنتی پیانو دیجیتال یاماها تاریخچه خوش آمدید

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685

Yamaha CLP-685 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701

Yamaha CVP-701 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701
چند صدایی256 پلی‌فونی
استایلدیواری
بازه تغییر گام
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705

Yamaha CVP-705 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP

Yamaha CLP-665GP Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP
استایلگراند
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103

Yamaha YDP 103 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635

Yamaha CLP-635 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645

Yamaha CLP-645 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625

Yamaha CLP-625 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625
بازه تغییر گام+6 تا 6-
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32

Yamaha NP-32 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32
الگوی ویژه همراهی
استایلاستیج
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660

Yamaha DGX-660 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
استایلاستیج
بازه تغییر گام+12 تا 12-
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163

Yamaha YDP-163 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163
چند صدایی192 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
بازه تغییر گام+6 تا 6-
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143

Yamaha YDP-143 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B

Yamaha P-45 B Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
استایلاستیج
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-115
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-115

Yamaha P-115 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل P-115
بازه تغییر گام+6 تا 6-
استایلاستیج
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-170
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-170

Yamaha CSP-170 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-170
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-150

Yamaha CSP-150 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CSP-150
چند صدایی256 پلی‌فونی
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12

Yamaha NP-12 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
استایلاستیج
الگوی ویژه همراهی
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-S52
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-S52

Yamaha YDP-S52 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-S52
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی192 پلی‌فونی
استایلدیواری
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-709
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-709

Yamaha CVP-709 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-709
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-255
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-255

Yamaha P-255 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل P-255
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
استایلاستیج
بازه تغییر گام+12 تا 12-
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-609
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-609

Yamaha CVP-609 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-609
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V80

Yamaha NP-V80 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V80
بازه تغییر گام+12 تا 12-
چند صدایی32 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
استایلاستیج
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V60

Yamaha NP-V60 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل NP-V60
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلاستیج
چند صدایی32 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
موجود نیست
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-565GP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-565GP

Yamaha CLP-565GP Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-565GP
بازه تغییر گام+12 تا 12-
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
استایلگراند
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن